Auto gaz- Mechanika- Diagnostyka UA-4103943-1

Kategorie
Nie Przegap licytacji
program do Allegro eBay
wygrywanie aukcji w końcówce
VIALLE
Towar dnia
Producent
Skontaktuj się z nami
Gaz-Tech na Facebook
Promocje !
Tłumik drgań
23,00zł
9,00zł
Znajdź nas na Facebook
GEOMETRIA KÓŁ 3D

GEOLINER 650

Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie??
Wpisz adres email!Statystyka
Waluta
Język
PolskiGermany
Statystyki
Gości online: 0
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
Regulamin sklepu

WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy firmy GAZ-TECH Marek Mrozewski, ul. Nehringa 11a 71-814 Szczecin NIP 851-102-76-94, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep-gaz-tech.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym sklep-gaz-tech.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
3. Wszystkie ceny produktów dostępnych w sklepie są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.
4. Ceny mogą ulec zmianie ( np. w przypadku zmian kursu walut, ceł, podatków i innych elementów cenotwórczych). Jeśli zmiana cen dotyczy produktów już zamówionych przez Klienta sklepu, Klient jest o tej zmianie informowany i może anulować zamówienie wysyłając niezwłocznie wiadomość e-mail na adres: sklep@gaz-tech.pl z tematem "Rezygnacja" lub dzwoniąc do siedziby GAZ-TECH pod nr telefonu 91 4224039.
5. Rezygnacja zamówienia należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie do siedziby GAZ-TECH pod nr telefonu 91 4224039 lub fax 91 4648177.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

5. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego na stronach sklepu internetowego.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, GAZ-TECH zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
8. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
9. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
10. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Możliwe są też inne niż standardowe formy dostawy towaru - po uprzednim indywidualnym ustaleniu za pomocą poczty elekronicznej lub telefonicznie.
11. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je GAZ-TECH, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na GAZ-TECH - wówczas towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty.

GWARANCJE I REKLAMACJE

12. Towary oferowane w sklepie internetowym www.sklep-gaz-tech.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi o ile takowe są przewidziane przez importera/producenta. W innych przypadkach podstawą do reklamacji jest czytelny paragon lub faktura dostarczone wraz z towarem.
13. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z sklep-gaz-tech.pl lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna lub paragon, faktura którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem (z zastrzeżeniem p-tu 13).
14. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni liczonych od daty dostarczenia towaru i zwrócić zamówiony towar. Towar nie może być zniszczony ani nosić jakichkolwiek śladów użytkowania. Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi klient. Sklep gaz-tech.pl zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za zakupiony towar w przeciągu 7 dni od daty odbioru przesyłki. Pieniądze mogą zostać zwrócone wyłacznie przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez klienta rachunek bankowy. sklep-gaz-tech.pl nie przyjmuje przesyłek za zaliczeniem pocztowym.

 REKLAMACJA Z TYTUŁU NIEZGODNOśCI TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z  WARUNKAMI UMOWY

 
15.Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niezgodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Przy czym w myśl ustawy, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Firma GAZ-TECH jest zobowiązana do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni.

REKLAMACJA Z TYTUŁU USZKODZEŃ LUB BRAKÓW POWSTAŁYCH W TRANSPORCIE

16.W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, należy w momencie odbioru towaru w obecności spedytora, sporządzić protokół reklamacyjny podpisany przez dostarczyciela i odbiorcę. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, firma GAZ-TECH kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu gotówki.

ZAGUBIENIE PRZESYŁKI

 
17.W sytuacji zaginięcia przesyłki dostarczanej przez Pocztę Polską, po otrzymaniu od Klienta informacji o takiej treści, Firma GAZ-TECH  po upływie 21 dni od daty wysłania towaru, składa wniosek o postępowanie reklamacyjne w placówce pocztowej. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela Poczty Polskiej, firma GAZ-TECH kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu gotówki.

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 
18.Dokonując rejestracji w sklepie gaz-tech.pl, klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.
Firma GAZ-TECH, właściciel sklepu gaz-tech.pl  daje gwarancję przestrzegania zasad Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r oraz gwarancję nieudostępniania ich innym osobom fizycznym i prawnym.
Formularze zamówień i rejestracji, które wymagają podania danych adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu, dzięki czemu wszystkie dane osobowe są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez osoby trzecie.
19.Firma GAZ-TECH zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, użytkowników strony obowiązuje aktualna wersja.
 
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
20.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

DODATKOWY REGULAMIN WYNAJMU BLOKAD

SKRÓCONY REGULAMIN NAJMU

1. Niniejszy Skrócony Regulamin Najmu – Umowa najmu, określa warunki oddania do używania Najemcy blokady rozrządu lub

narzędzia specjalistycznego (przedmiot najmu) przez Wynajmującego. Najemca oświadcza, że zapoznał się z warunkami użytkowania

oraz wynajmu narzędzi, także z pełnym regulaminem wypożyczalni dostępnym w siedzibie firmy przy ul. Nehringa 11a w Szczecinie.

2. Najemca gwarantuje, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Umowa zostaje zawarta na czas określony, każdorazowo w niej wskazany. Najemca jest zobowiązany zwrócić przedmiot najmu w

miejscu, dniu i o godzinie określonych w umowie. Czas trwania może zostać przedłużony jedynie po uzyskaniu zgody Wynajmującego,

o ile Najemca zgłosi wniosek o przedłużenie umowy w formie pisemnej. Za zgodą wynajmującego przedłużenie najmu może zostać

zgłoszone drogą telefoniczną lub korespondencją elektroniczną, po wniesieniu z góry opłaty za za ten okres.

4. W przypadku braku zwrotu przez Najemcę przedmiotu najmu w terminie ustalonym w umowie najmu Najemca zobowiązany jest

do zapłaty Wynajmującemu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu w potrójnej wysokości ceny najmu za

dobę, przy czym każde rozpoczęte 24 godziny będą liczone jako cała doba. Nie wyłącza to uprawnienia Wynajmującego dochodzenia

odszkodowań na zasadach Ogólnych. Dodatkowo Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odebrania przedmiotu

najmu od Najemcy na jego koszt oraz zatrzymania kaucji zwrotnej.

5. Jeżeli Najemca nie zwróci przedmiotu najmu do 12 godzin po terminie wskazanym w umowie wynajmu i nie poinformuje

Wynajmującego o przyczynach opóźnienia, Wynajmujący poinformuje organa ścigania o kradzieży.

6. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu przedmiotu najmu powinny zostać zgłoszone przez Najemcę w momencie wydania. Najemca

zwróci przedmiot najmu w miejscu i w dniu określonym w umowie. Jeżeli przedmiot najmu zostanie zwrócony w miejscu innym, niż

ustalone jako miejsce zwrotu, Wynajmujący uprawniony będzie do obciążenia Najemcy kosztami transportu do miejsca zwrotu

wskazanego w umowie oraz obciążony karą umowną w wysokości 100 zł.

7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe u Najemcy lub osób trzecich w związku z niewłaściwą

obsługą - użyciem przedmiotu najmu.

8. Najemca oświadcza, że został zapoznany ze sposobem użytkowania najmowanego narzędzia i zobowiązuje się używać go zgodnie z

jego przeznaczeniem oraz zwrócić sprzęt w stanie nie pogorszonym.

9. Wynajmujący wypożyczając narzędzie, pobiera od najmującego kaucję zwrotną w wysokości ustalonej przez wynajmującego na

podstawie wartości rynkowej najmowanego narzędzia.

10. Najemca odpowiada materialnie za wszelkie braki i uszkodzenia w osprzęcie powstałe w trakcie wynajmu spowodowane przez

osoby trzecie.

11. Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, najmujący wyraża zgodę na

przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji wypożyczenia narzędzi. Firma GAZ-TECH oświadcza, że

dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Adres mailowy może zostać wykorzystany do celów marketingowych.

 

Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Wdroge Stag

wdroge.stag.pl

MonaVie Produkty

WEECONOMY PROGRAM LOJALNOŚCIOWY KUPUJ Z RABATEM

Sprawdz sklepy w swojej okolicy

REKLAMY
QS10147 Blokada rozrządu FIAT, LANCIA, ALFA ROMEO
QS10390 Blokada rozrządu PSA CITROEN, PEUGEOT, MINI
Forum dyskusyjne
S1162 Blokada rozrządu Opel, Alfa Romeo, Fiat, Chevrolet
KQS Sklep internetowy
QS10603 BLOKADA ROZRZĄDU AUDI, SKODA, VW
Montaż instalacji gazowych
Ostatnio oglądane
Przegląd sklepów internetowych
Katalog sklepów internetowych katalog sklepów: internetowe-sklepy.pl Katalog sklepów
Porównywarka
Wybierz produkty do porównania
Płatności

Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane
Aktualna Data: 2024-04-12 19:33
Data Ostatniej Aktualizacji: 10-02-2023
© Gaz-tech:.. Auto gaz Mechanika . Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.